Om Casator Care

Värdegrund

Casator Cares värdegrundsord är engagemang, lyhördhet och respekt.

Casator Care vilar på en humanistisk värdegrund där varje människas enskilda värde är okränkbart. Hos oss ska alla människor mötas med respekt för sin person, etnicitet, religion, sexualitet, ålder och kön etc. Jämlikt med FN:s barnkonvention ska barns bästa komma i första hand, och barnet har rätt att utvecklas till en trygg individ och att bli lyssnad på med allvar.

Vi bygger vårt förhållningssätt och vår värdegrund genomgående på tre grundpelare:

  • Den känslomässiga dialogen, mötet och relationen
  • Meningsskapande och känsla av sammanhang
  • Anpassat stöd och vägledning utifrån varje individs förutsättningar

Casator Cares verksamheter, förutom Sörgården som vänder sig till enbart vuxna, arbetar för att stärka och främja barns situation och relationer till sina närmaste med ett arbetssätt där fokus ligger på att involvera, engagera och delaktiggöra barn, föräldrar och övriga involverade runt familjen. Barnets bästa ska beaktas, utredas och redovisas.

Vi använder oss av BBiC-triangeln och eftersträvar att verksamheten genomsyras av dess grundprinciper. Dessa bygger på en värdegrund, teori- och metodsyn som är i överensstämmelse med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.

Kvalitetsarbete hos Casator Care

På Casator Care strävar vi efter att erbjuda utredning, vård och behandling av högsta kvalitet. Vi säkerställer att alla insatser bygger på grundlig kunskap, kompetens och erfarenhet.

Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har minst två års relevant teoretisk utbildning och mångårig erfarenhet av utredning, vård och behandling. Årligen genomför vi fortbildningsserier inom de metoder som vår verksamhet utgår från.

Vi har ett beprövat ledningssystem som ständigt utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat i alla led i organisationen. Det dagliga förbättringsarbetet som sker ständigt inom verksamheterna.

Casator Care är medlem i , SSIL, HVB-guiden, Almega, Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv och Svenska Vård. Vi deltar på mässor och konferenser för att utbyta erfarenheter och idéer med uppdragsgivare och kollegor i branschen. Vi mäter vår kvalitet genom skattningar, interna och externa kvalitetsundersökningar samt klientundersökningar.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS och ISO 45001:2023

Referenser och kvalitetsrapport finns att tillgå på begäran.

Verksamhetspolicy

På Casator Care strävar vi efter att våra klienter och uppdragsgivare känner förtroende för oss och är nöjda med våra tjänster. Vi erbjuder en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö, där
miljöfrämjande val genomsyrar vårt dagliga arbete. Vårt mål är att uppfylla intressenters förväntningar på kvalitet och säkerhet, samtidigt som vi minskar vår negativa miljöpåverkan.

Mål och Arbetssätt

Uppföljning och Utveckling

Vi säkerställer kvalitet genom strukturerad uppföljning av våra uppdrag och arbetssätt.
Synpunkter och klagomål hanteras systematiskt för att lösa problem direkt. En årlig sammanställning av åtgärder görs för att främja ständiga förbättringar.

Sammanfattning

Casator Care AB arbetar med engagemang, lyhördhet och respekt för att skapa en hållbar, säker och utvecklande arbetsmiljö. Vi följer lagstiftning och strävar alltid efter att förbättra våra tjänster och minska vår miljöpåverkan. Alla medarbetare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete och ansvarar för att upprätthålla våra värderingar och mål.